Voor u ligt de Perspectiefnota 2019-2022, de eerste voor deze raad. Een strategisch document waarin de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren aan de orde komen. De keuzes die in dat verband door de raad worden gemaakt, krijgen een vertaalslag in de programmabegroting 2019-2022. Duidelijk is al wel dat onze ambities hoog blijven en dat in de nabije toekomst nog talrijke opgaven voor ons liggen.

Gemeentefonds
Als uitwerking van het Regeerakkoord en het IBP (Inter Bestuurlijk Programma) is dit jaar ook in maart een circulaire verschenen. Over de effecten voor Dalfsen wordt de raad separaat geïnformeerd. Datzelfde geldt voor de meicirculaire. In het meerjarenbeeld is een eerste indicatie van de maartcirculaire meegenomen.
NB. De maartcirculaire is puur informatief van aard!

Coalitie akkoord
Met mogelijke effecten van de coalitiebesprekingen die gevoerd zijn na de gemeenteraadsverkiezingen is geen rekening gehouden in deze perspectiefnota. Eventuele effecten zullen verwerkt worden in de begroting 2019-2022.

Hieronder volgt voor de volledigheid nog een schematische weergave van onze planning en controlcyclus. Hierin wordt zichtbaar dat een hele cyclus meerdere jaren beslaat en dat de perspectiefnota het begin is van een nieuwe cyclus.

1.2 Leeswijzer

De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Wij starten deze perspectiefnota daarom met het hoofdstuk (2) Kaders en koers. Hierin is een prominente plaats opgenomen voor onze visie:

“Waar willen we als gemeente Dalfsen naar toe?”

Daarnaast worden de belangrijkste ontwikkelingen en opgaven per programma benoemd.

Hoofdstuk 3 geeft een weergave van de financiële cijfers met een toelichting daarop. Zoveel mogelijk is aangegeven of een aangevraagd budget onvermijdelijk of een wens is. Daarnaast is de onderverdeling gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.

3.1 Financiële mutaties per programma
Hierin wordt een opsomming gegeven van de financiële mutaties per programma. Met per programma, per budget een toelichting. Het totaaloverzicht van alle structurele en incidentele mutaties treft u aan in hoofdstuk 5.

In lijn met het vorenstaande, worden ook de incidentele ontwikkelingen voor u in beeld gebracht. Dat wil zeggen:

    • Bepalen beginsaldo (Incidenteel)
    • Af: noodzakelijke incidentele posten, bepalen tussensaldo
    • Af: gewenste incidentele posten, bepalen saldo.

Hoofdstuk 4 gaat in op de financiële gevolgen (afschrijvingen) van het Investeringsplan 2019-2022 en de actualisatie van de jaarschijf 2018.

Hoofdstuk 5 geeft tenslotte het financieel (meerjaren)beeld. Dit is het hoofdstuk waar alle cijfers samenkomen. Het is opgebouwd uit het weergeven van de uitgangspositie en aangevuld met de financiële afwijkingen zoals wij die hiervoor hebben ingedeeld. Vanwege het belang van inzicht in de structurele uitgaven en het structurele saldo is hier een splitsing aangebracht in structureel en incidenteel.

Met het opnemen van dit geactualiseerde meerjarenperspectief is de perspectiefnota een belangrijk document voor de financieel kaderstellende rol van de gemeenteraad. Uw raad stelt hiermee de kaders voor de komende meerjarenbegroting 2019-2022 vast.