STRUCTURELE FINANCIËLE MUTATIES

1.1 Reis en verblijfkosten                     Budgetneutraal
Door de aanschaf van twee elektrische dienstauto's (lease), Tim en Tom, is een tekort van € 10.000 ontstaan. Tijdens de aanschaf is dit budget niet verhoogd, dit tekort kan worden gedekt uit het budget voor duurzaamheid programma 8.
Onvermijdelijk

1.2 Overige baten personele kosten                  Nadeel € 10.000
De raming voor de baten blijkt op basis van de jaarrekeningen van de afgelopen jaren veel te positief. Meer realistisch is een opbrengst van € 15.000. Dit betreft de subsidie van het A&O-fonds.
Onvermijdelijk

1.3 Overige baten B&W                     Nadeel € 37.000
De heer Noten heeft aangekondigd eind dit jaar afscheid te nemen als burgemeester van de gemeente Dalfsen. Jaarlijks werden de neveninkomsten van de heer Noten geraamd als ontvangsten. Voorgesteld wordt om met ingang van 2019 geen rekening te houden met dergelijke inkomsten omdat het geen gegarandeerde inkomsten zijn.
Onvermijdelijk

1.4 Salarislasten                        Nadeel € 140.000
Voor het jaar 2019 verwachten wij 1% loonsverhoging en 1% stijging van de sociale lasten. Jaarlijks ramen wij standaard 1% verhoging van de salarissen. Daarom nu 1% extra.
Onvermijdelijk

1.5 Sharepoint                           Nadeel € 14.000
Sharepoint is het digitale platvorm om informatie in de organisatie met elkaar te delen. Om Sharepoint te onderhouden is structureel, functioneel en technisch onderhoud noodzakelijk.
Onvermijdelijk

1.6 Zwangerschapsgelden/ziekte- en ongevallenrisicogelden      Budgetneutraal
De stelpost in de begroting voor zwangerschapsgelden, ouderschapsverlof en seniorenverlof ad. € 68.000 (lasten minus geraamde vergoeding UWV) en de stelpost voor ziekte- en ongevallenrisico ad. € 175.000 moeten op grond van de BBV voorschriften verantwoord worden op het taakveld Overige baten en lasten. Ze staan nu nog geraamd op het taakveld overhead.
Onvermijdelijk

1.7 Basisregistratie Ondergrond (BRO)               Nadeel € 5.000
Per 1 januari 2018 is de Wet basisregistratie ondergrond (BRO) in werking getreden. De BRO zorgt voor één uniforme landelijke registratie van gestandaardiseerde gegevens over de ondergrond, die door alle bestuursorganen samen wordt aangelegd en gebruikt.
Ook de gemeente Dalfsen is als bestuursorgaan bronhouder van de registratieobjecten die in opdracht van de gemeente worden gecreëerd. Dit houdt in dat de gemeente wettelijk verantwoordelijk is voor de levering van gegevens, de kwaliteit daarvan en voor de behandeling van terugmeldingen op door de gemeente geleverde gegevens.
De implementatie en borging van de BRO binnen de gemeente Dalfsen brengt kosten met zich mee. Deze kosten zullen voornamelijk gemaakt worden voor (het onderhouden van) autorisaties voor het bronhouderportaal BRO en eventueel het inschakelen van externe deskundigheid.
De jaarlijks structurele lasten bedragen € 5.000.
Onvermijdelijk

1.8 Analoge archiefbescheiden               Nadeel m.i.v. 2020 € 8.000
Vanaf 2020 worden de analoge archiefbescheiden overgebracht naar het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle. Overbrenging is een plicht omdat wij zelf geen archiefbewaarplaats hebben maar slechts een archiefruimte. Stukken ouder dan 20 jaar moeten in een archiefbewaarplaats worden opgeslagen. Het betreft: voormalig archief gemeente Nieuwleusen 1990-2000, voormalig archief gemeente Dalfsen 1984-2000 en Bouw- en milieuarchief 1900-2000. Hierbij gaat het in totaliteit om 275 m1. De kosten bedragen € 27,50 per m1, totaal € 8.000.
Onvermijdelijk

1.9 Uitbreiding overeenkomst van inbewaargeving archief      Nadeel m.i.v. 2020 € 7.000
Vanaf 2020 zal de inbewaargevingsovereenkomst omgezet worden naar een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De reden is dat wij als gemeente niet beschikken over een gediplomeerde gemeentearchivaris. Volgens het generieke toezicht behoren we die wel te hebben. In een DVO neemt het HCO deze rol van archiefinspectie over van de gemeente. Daarnaast heeft het HCO een adviserende rol.
De kosten die hier mee gemoeid zijn bedragen jaarlijks € 5.000 tot € 10.000.
Onvermijdelijk

1.10 Hondenbelasting                        Nadeel € 15.000
De afgelopen 2 jaar daalt het aantal honden. De opbrengst hondenbelasting neemt hierdoor af.
Onvermijdelijk

1.11 Precariobelasting                        Voordeel € 6.000
Sinds 2015 wordt er meer precariobelasting opgelegd voor de wekelijkse warenmarkt en losse standplaatsen. Hierdoor neemt de opbrengst precariobelasting toe.
Onvermijdelijk

1.12 Onroerend zaak belasting                  Voordeel € 150.000
Jaarlijks is er sprake van areaaluitbreiding en daardoor een toename van de totale getaxeerde WOZ-waarden. Naast een jaarlijkse aanpassing i.v.m. inflatie houden we voor 2019 en verder rekening met een meeropbrengst van  € 150.000.

1.13 Akten                           Nadeel € 5.000
Voor de uitvoering van de veelheid aan taken bij publieksdienstverlening is het noodzakelijk dat de medewerkers over de juiste informatie kunnen beschikken. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van een kennisbank. De kosten voor het gebruik hiervan bedragen € 5.000 structureel
Onvermijdelijk

1.14 Automatiseringskosten iBurgerzaken               Nadeel € 18.000
U heeft ingestemd met de aanschaf van het automatiseringspakket iBurgerzaken. In het aan u voorgelegde voorstel is echter geen rekening gehouden met de structurele kosten voor uitwijk, de kosten voor hosting en de kosten voor een TPM (dit is een verklaring dat beveiliging door de beheerder goed georganiseerd is tbv de jaarlijkse audit door het ministerie), welke op dat moment ook niet bekend waren.
Onvermijdelijk

1.15 Exploitatielasten nieuw financieel pakket            Nadeel € 25.000
Via het investeringsplan doen wij een aanvraag voor een nieuw financieel pakket. Het huidige pakket is in gebruik vanaf 1997. Op dit moment wordt uitgegaan van aanschaf en implementatie van het nieuwe pakket in 2018. Ingaande 2019 zijn dan exploitatielasten voor het nieuwe pakket te verwachten. Vooralsnog houden wij rekening met meerkosten t.o.v. het huidige pakket van € 25.000 per jaar.
Onvermijdelijk

1.16 Gebouwen algemeen                     Nadeel € 25.000
Door mutaties in het gebouwenbestand, zoals beëindiging huurovereenkomsten of overdracht van niet meer in gebruik zijnde (school)gebouwen ontstaat een nadeel van € 25.000 op onze gebouwen. Het totale nadeel is niet exact te voorspellen omdat dat afhankelijk is van de ontwikkelingen in de komende jaren.
Onvermijdelijk

1.17 Treasury - Dividend                     Nadeel € 56.000
De Bank Nederlandse Gemeenten zal in 2018 haar dividendbeleid evalueren. Het is derhalve reëel om het dividend op het niveau van 2016 in de begroting op te nemen. Dit betekent een structureel voordeel van € 10.000.

Vitens dient haar winst te berekenen op basis van de Weighted average cost of capital (WACC), gewogen gemiddelde kosten van kapitaal. Het ministerie van Infrastructuur en milieu stelt jaarlijks het percentage vast voor dit maximaal te behalen rendement. 2018 en 2019: 3,4% (2016 en 2017: 4,2%).
De laatste jaren is er een overwinst gerealiseerd t.o.v. de winst die toegestaan is op basis van de WACC. Het teveel behaalde resultaat zal door Vitens verwerkt worden in de tarieven voor 2019.
Het lager vastgestelde percentage heeft een drukkend effect op het in de toekomst te verwachten dividend. Dit resulteert in een structureel nadeel van € 66.000.
Onvermijdelijk

1.18 Gemeentelijke Website                     Nadeel € 10.000

Vanaf september 2018 moeten Europese burgers met hun eigen nationale eID op publieke diensten kunnen inloggen. Om hiervan gebruik te kunnen maken is aansluiting op eHerkenning noodzakelijk.
Ook zijn gemeenten verplicht om aan te sluiten bij het Ondernemersplein.nl. De kosten voor beide aansluitingen bedragen € 10.000 per jaar.

Onvermijdelijk

1.19 Abonnementen en automatiseringsbudgetten            Budgetneutraal
Kosten worden verantwoord in programma 1 terwijl budget geraamd staat bij inkomensregelingen € 50.000. Voorgesteld wordt om het budget in programma 6 af te ramen en bij te ramen in programma 1, per saldo budgetneutraal.
Onvermijdelijk

1.20 Inruil tractiemiddelen                     Budgetneutraal
Inruil tractiemiddelen staat benoemd onder programma 1 terwijl de tractie zelf onder programma 3 is opgenomen. Budget van inruil € 26.000 (=inkomst) structureel van programma 1 toe te voegen aan programma 3.
Onvermijdelijk

1.21 Doelgroepenvervoer aanbesteding ll    Budgetneutraal
In februari 2018 is het vervoer van aanbesteding ll (doelgroepenvervoer) gegund aan een nieuwe vervoerder. Het gevolg hiervan is een tekort op de huidige budgetten Wmo sociaal vervoer (programma 7) en leerlingenvervoer (programma 5) vanaf augustus 2019. Dit komt onder meer door hogere kwaliteits- en duurzaamheidseisen, in het verleden afgeraamde budgetten en een andere vervoersmarkt. Het tekort op het Wmo sociaal vervoer (programma 7), naar schatting jaarlijks € 27.000, wordt gedekt uit de stelpost vrije ruimte binnen programma 7 van het sociaal domein. Wij stellen voor het tekort op het leerlingenvervoer, naar schatting jaarlijks € 175.000, te dekken uit de stelpost loon-prijscompensatie (deze stelpost is opgenomen in programma 1, vandaar dat deze toelichting ook hier staat) met daarnaast een taakstelling van 10% op het leerlingenvervoer waarvan de voordelen ten gunste komen van de stelpost loon-prijscompensatie.
Onvermijdelijk

1.22 1% index prijscompensatie               Nadeel 2019 € 250.000
Nadeel 2020 € 252.000
Nadeel 2021 € 255.000
Nadeel 2022 € 258.000
Een aantal jaren is er geen indexatie doorgevoerd voor de budgetten voor de lasten in de begroting. Op een heel aantal budgetten is dit nu niet meer haalbaar. Dit is ook te zien aan de vele bijstellingen in bestuursrapportages en perspectiefnota's. Voorgesteld wordt dan ook om een prijscompensatie van 1% door te voeren.
Onvermijdelijk

INCIDENTELE FINANCIËLE MUTATIES

1.23 Doelmatigheidsonderzoek               Nadeel 2019 € 10.000
Nadeel 2021 € 10.000
In 2017 is de onderzoeksverordening gemeente Dalfsen vastgesteld. In deze verordening is opgenomen dat het college iedere vier jaar een onderzoeksplan, met daarin minimaal twee onderzoeken, naar de raad voor de in deze termijn te verrichten interne onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid zendt. Voor de uitvoering van deze doelmatigheidsonderzoeken willen wij externe capaciteit inzetten. Wij verwachten dat hiervoor per onderzoek € 10.000 benodigd is (een onderzoek in 2019 en een onderzoek in 2021).
Onvermijdelijk

1.24 Actualisatie Missie en Visie               Nadeel 2019 € 50.000
Voor de actualisatie van de Missie en Visie in 2019 is een budget van € 50.000 benodigd. Hiermee zal o.a. een stevig participatietraject worden opgezet, met als doel een breed gedragen Missie en Visie.
Onvermijdelijk

1.25 Verkiezingen                     Voordeel 2020 € 25.000
In de begroting is voor het jaar 2020 rekening gehouden met één verkiezing. Voor zover nu bekend wordt er dat jaar geen verkiezing gehouden. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 24.980.
Onvermijdelijk

1.26 Gemeenteraadsverkiezingen 2022            Nadeel 2022 € 15.000
Voor de verkiezingen van 2022 reserveren we net als in 2018 een budget van € 15.000 voor de gemeentelijke campagne Dalfsen Kiest. De doelen hierbij zijn het bevorderen van de opkomst en het versterken van de zichtbaarheid van de raad.
Onvermijdelijk

1.27 Dekking onttrekkingen reserves die eindig zijn         Nadeel 2022 € 50.000
Jaarlijks onttrekken wij een bedrag van € 152.000 (reserve aandelen Vitens) en van € 200.000 (reserve volkshuisvesting) aan genoemde reserves. Deze reserves zijn, respectievelijk 2022 en 2025 uitgeput. Om hierop te anticiperen is hier bij de invulling financiële ruimte bij de begroting 2018-2021 een eerste aanzet gegeven. Om dit volledig te kunnen ondervangen moet er tot en met 2025 jaarlijks een extra last van € 50.000 worden opgenomen.
Onvermijdelijk

1.28 Mutatiesignalering                  Nadeel 2019 € 15.000

Nadeel 2021 € 15.000

De gemeente Dalfsen is bronhouder voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor een juiste en actuele WOZ objectenregistratie. Deze basisregistraties vormen de spil van de gegevenshuishouding van de gehele overheid en worden verplicht gebruikt door bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP), door het GBLT voor de uitvoering van de Wet WOZ, de Kamer van Koophandel, voor het beheer van de openbare ruimte, de ontwikkeling van bestemmingsplannen en alle overige (semi)-overheidsprocessen waarbij van authentieke gegevens gebruikgemaakt dient te worden.

Actualiteit, juistheid en volledigheid zijn de belangrijkste kwaliteitseisen waar de basisregistraties aan moeten voldoen. Om deze gegevens actueel en volledig te houden laten wij eens per 2 jaar een mutatiesignalering a.d.h.v. luchtfoto’s uitvoeren. Deze periode van eens per 2 jaar moet naar een frequentie van 1 keer per jaar. Dit wordt een harde eis van het GBLT voor het aanleveren van de basisgegevens voor de gemeentelijke belastingen. Er ontstaat een verplichting om jaarlijks de gegevens in de basisregistraties te actualiseren.
Om dit te realiseren is het nodig om m.i.v. 2019 1x per 2 jaar een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen.
Onvermijdelijk

1.29 Versterken van de communicatiekracht            Nadeel 2019 € 25.000
Communicatie met en voor onze inwoners is belangrijk. Goede communicatie is essentieel voor de taken waaraan wij werken. Communicatie is niet alleen weggelegd voor het team Communicatie maar voor de gehele ambtelijke organisatie. De communicatiekracht in de organisatie kan verder worden (door)ontwikkeld. Dit willen we doen door het invoeren van de Factor C (communicatiekracht). Hierbij we een link willen leggen met het traject Bestuurlijke Vernieuwing.
Wens

1.30 Tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen in communicatie   Nadeel 2019 € 5000
Voor het realiseren van de ambitie: tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen in communicatie, waarbij we ons in 2019 richten op het ontwikkelen van apps, willen we voor jongerenparticipatie een app laten ontwikkelen. Door het ontwikkelen van een jongeren-app willen we jongeren op een laagdrempelige manier nog meer betrekken bij de gemeente.
Wens

1.31 Promotiebeleid                     Nadeel 2019 € 25.000
Voor de ambitie: promotie pakken we gestructureerd en projectmatig aan, vragen we voor 2019 eenmalig € 25.000.
Wens