INCIDENTELE FINANCIËLE MUTATIES

9.1 Gebiedsontwikkeling                     Nadeel € 33.000
Het programma Ruimte voor de Vecht houdt in 2019 op te bestaan in zijn huidige vorm. De provincie trekt zich terug als regisseur in dit programma. Ook houdt de subsidieregeling Ruimte voor de Vecht op te bestaan.
In het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) van Ruimte voor de Vecht, waarin ook de gemeente Dalfsen is vertegenwoordigd, is in 2018 besloten om de samenwerking tussen de partners in het gebied voort te zetten in een andere vorm. Hiervoor wordt een netwerk opgezet, ondersteund door een netwerkbureau. Verwachte kosten voor de gemeente Dalfsen hierin zijn € 33.000 per jaar ingaande 2019. Voor nu nemen stellen we voor dit budget voor vier jaar op te nemen.
Onvermijdelijk

9.2 Dekking van structurele uitgaven ten laste van reserves      Nadeel voor 2022 € 55.000
Vanuit een aantal reserves worden onttrekkingen gedaan voor structurele uitgaven. Dit is uit het oogpunt van goed financieel beleid niet gewenst. Bij de invulling financiële ruimte (begroting 2018) is er een start gemaakt met het oplossen van deze “structurele” onttrekkingen. Zij worden gefaseerd in de exploitatie opgenomen. Voor 2022 betekent dit een nadeel van € 55.000 voor programma 9.
Onvermijdelijk

9.3 Implementatie Omgevingswet            Nadeel diverse jaren € 602.000
De totale kosten voor de implementatie van de Omgevingswet in Dalfsen zijn begroot op € 922.000. Dit bedrag is verdeeld over de jaren 2018 - 2024. In de Perspectiefnota 2018-2021 is reeds een budget van € 300.000 beschikbaar gesteld:

2018: € 60.000
2019: € 110.000
2020: € 80.000
2021: € 50.000

Aanvullend zijn de volgende bedragen benodigd:
2019: € 144.000
2020: € 237.000
2021: € 171.000
2022: € 50.000
2023: € 10.000
2024: € 10.000

Met de Perspectiefnota 2019-2022 wordt een aanvullend bedrag van € 602.000 voor de implementatie van de Omgevingswet gevraagd. Een inhoudelijke onderbouwing van deze bedragen kunt u vinden in het Programmaplan Implementatie Omgevingswet.
Onvermijdelijk

.