STRUCTURELE FINANCIËLE MUTATIES

5.1 Doelgroepenvervoer aanbesteding ll    Budgetneutraal
In februari 2018 is het vervoer van aanbesteding ll (doelgroepenvervoer) gegund aan een nieuwe vervoerder. Het gevolg hiervan is een tekort op de huidige budgetten Wmo sociaal vervoer (programma 7) en leerlingenvervoer vanaf augustus 2019. Dit komt onder meer door hogere kwaliteits- en duurzaamheidseisen, in het verleden afgeraamde budgetten en een andere vervoersmarkt. Het tekort op het Wmo sociaal vervoer (programma 7), naar schatting jaarlijks € 27.000, wordt gedekt uit de stelpost vrije ruimte binnen programma 7 van het sociaal domein. Wij stellen voor het tekort op het leerlingenvervoer, naar schatting jaarlijks € 175.000, te dekken uit de stelpost loon-prijscompensatie met daarnaast een taakstelling van 10% op het leerlingenvervoer waarvan de voordelen ten gunste komen van de stelpost loon-prijscompensatie.
Onvermijdelijk

5.2 Onderhoud hockeyvelden                     Nadeel € 5.000
Het terugkrijgen van de hockeyvelden in gemeentelijk beheer zorgt voor een uitbreiding van het onderhoud aan sportvelden. Vanuit de hockey wordt gezorgd dat de velden in goede staat worden teruggegeven. Rekening houdend met het in rekening te brengen tarief voor het gebruik van deze velden zijn de extra uitgaven naar verwachting ca. € 5.000.
Onvermijdelijk

5.3 Fontein Waterfront                        Nadeel € 8.000
Het realiseren van de fontein bij het Waterfront vereist structurele middelen voor het beheer en onderhoud. In de perspectiefnota van 2018 is de toen voorziene aanvraag niet gehonoreerd. Het gaat hier om het groot en klein onderhoud van pompen en verlichting, het jaarlijkse en dagelijks onderhoud voor de fontein.
Onvermijdelijk

INCIDENTELE FINANCIËLE MUTATIES

5.4 Routestructuren                        Nadeel € 75.000
Het fiets- en wandelnetwerk vergt groot onderhoud. Dit is nodig om deze bestaande fysieke routestructuren in stand te houden. Hierbij wordt een deel van de routepaaltjes en informatieborden vervangen en (waar nodig) geactualiseerd. De gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg hebben het routebureau van MarketingOost gevraagd om een begroting voor dit groot onderhoud. Op basis van deze Vechtdal - begroting "bewegwijzering revisie fiets- en wandelnetwerk" moet rekening worden gehouden met incidentele lasten. Het aandeel van de lasten is verdeeld op basis van het aantal knooppunten/startpunten. Voor de gemeente Dalfsen bedragen de lasten voor 2019 in totaal € 75.000 (Wandelnetwerk € 30.000; Fietsnetwerk € 45.000).
Het niet beschikbaar stellen van deze middelen kan leiden tot het gedeeltelijk ontbreken van routeverwijzingen en informatie voor recreanten en toeristen. Dit geldt zowel op de grens met de buurgemeenten als ook binnen de eigen gemeente.
Wens binnen Vechtdalgemeenten