STRUCTURELE FINANCIËLE MUTATIES

8.1 Begraafplaats Nieuwleusen                  Nadeel € 15.000
Gebleken is dat er in de begroting geen rekening is gehouden met de kosten voor het grafdelven door Larcom. Dit levert een structureel nadeel op van € 15.000.
Onvermijdelijk

8.2 Reis en verblijfkosten                     Budgetneutraal
Door de aanschaf van twee elektrische dienstauto's (lease), Tim en Tom, is een tekort van € 10.000 ontstaan in programma 1. Tijdens de aanschaf is dit budget niet verhoogd, dit tekort kan worden gedekt uit het budget voor duurzaamheid programma 8. Zie ook 1.1.
Onvermijdelijk

INCIDENTELE FINANCIËLE MUTATIES

8.3 Maatregelen uitvoering GRP                  Budgetneutraal
Voor groot onderhoud van riolering is € 275.000 per jaar begroot. Dit is het gemiddelde bedrag voor groot onderhoud in de komende jaren. In 2019 is € 50.000 nodig voor het uitvoeren van groot onderhoud van riolering. Het begrootte bedrag kan daarom met € 225.000 worden verlaagd. Omdat de kosten van riolering worden onttrokken aan de voorziening riolering, worden de gevolgen hiervan neutraal verwerkt.
Onvermijdelijk

8.4 Energie Neutraal Renoveren                   Budgetneutraal
In het najaar 2017 is het regionale project Energie neutraal Renoveren gestart. Uit eerdere proefprojecten blijkt dat energie neutraal renoveren van bestaande woningen vaak complex en kostbaar is. Dit project vormt de basis voor vereenvoudiging, standaardisering en kostenbesparing. Zowel woningeigenaren als installateurs worden deskundig geholpen. Hiervoor ontvangen wij gefaseerd een financiële ondersteuning van VNG, totaal € 300.000. Daarnaast is subsidie aangevraagd van € 150.000 bij de provincie Overijssel. Het project loopt tot medio 2019. De Gemeente Dalfsen is penvoerder. Per saldo zijn naar verwachting de lasten en baten budgetneutraal en er kan een verschuiving in de jaren plaatsvinden.
De lasten en baten over 2017 zijn in de 2e bestuursrapportage 2017 verwerkt. Voor de jaren 2018 via de 1e bestuursrapportage 2018 en bij deze de jaarschijf 2019.
Onvermijdelijk