De gemeenteraadsverkiezingen liggen al weer een tijdje achter ons. Er hebben zich in de zetelverdeling enkele verschuivingen voorgedaan, maar er is geen sprake van een andere bestuurlijke constellatie.
Ook in inhoudelijk opzicht is er geen sprake van een omwenteling; eerder van continuïteit. De gemeenteraad heeft er voor gekozen om een waardevolle traditie voort te zetten; namelijk het schrijven van een gezamenlijk document, de “Raadsagenda 2018-2022, kleurrijke kubus”. Die gezamenlijkheid zegt veel over de bestuurscultuur in Dalfsen en we zijn als college blij met de duidelijkheid die wordt geboden over de thema’s die de komende raadsperiode prioriteit gaan krijgen; dat helpt bij het invullen van een concreet handelingsperspectief.

Vast staat dat we ons op kunnen gaan maken voor het uitwerken van de thema’s:

1)burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing,
2)klimaatbeleid en duurzaamheid,
3)transformatie in het sociaal domein,
4)armoede,
5)omgevingswet,
6)wonen,
7)verkeersveiligheid.

De ambities van de raad zijn helder en stevig.
Opvallend is dat vrijwel dezelfde thema’s staan genoemd in het Interbestuurlijk Programma (IBP) waar de VNG, het Rijk, de provincies en de waterschappen gezamenlijk aan willen gaan werken. “Een vorm van samenwerken waarbij we samen de schouders eronder zetten op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Niet alleen omdat we afhankelijk zijn van elkaar, maar vooral omdat we met een gezamenlijke inzet van expertises en verantwoordelijkheden tot een beter resultaat kunnen komen voor onze inwoners.” (Jantine Kriens, directeur van de VNG). Deze houding van de partners vinden wij als college bemoedigend.

De schouders zullen er zeker onder moeten, ook hier in Dalfsen. En dan niet alleen onze bestuurlijke schouders, maar ook die van de ambtelijke organisatie. In het overdrachtsdocument dat wij na de verkiezingen aan uw raad hebben aangeboden hebben wij aangegeven dat er stevig in de organisatie geïnvesteerd zal moeten worden en met de ambities die worden genoemd in de Kleurrijke Kubus wordt die noodzaak alleen maar groter. We hebben het dan over de ontwikkeling van andere competenties, maar ook over uitbreiding van de formatie en substantiële investeringen in de informatievoorziening, informatieveiligheid en de automatiseringssystemen. Zonder die impulsen zullen de voornemens uit de raadsagenda de kans lopen een dode letter te worden en kunnen processen die met enthousiasme worden opgestart, vastlopen.
Wij lezen in het coalitieakkoord de bevestiging dat het investeren in de ambtelijke organisatie en de ICT een voorwaarde is om op de langere termijn zelfstandig te kunnen blijven voortbestaan.
Wij hebben ook aangegeven dat we in toenemende mate de samenwerking in de regio zullen zoeken. We verwachten daarmee onze kwetsbaarheid in de bedrijfsvoering te verminderen; níet dat we daarmee goedkoper dan nu uit zullen zijn.

Naast de krachtenbundeling in de bedrijfsvoering zal regionale samenwerking ook nodig zijn om flinke stappen te kunnen zetten op de grote thema’s van energietransitie, klimaatadaptatie, etc. Verder zijn we als college bereid om meer te investeren in de Regio Zwolle, als het gaat om economische ontwikkeling, de human capital agenda, en samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen. Duurzame economische vooruitgang en het vinden van een antwoord op de krapper wordende arbeidsmarkt (die de groei van de economie kan laten stagneren) liggen immers ten grondslag aan het behoud van welvaart en welzijn en uiteindelijk ook aan de houdbaarheid van vitale gemeenschappen.

In het begin van de nieuwe raadsperiode is het verstandig om bij momenten eens even afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en de blik op de wat verdere toekomst te richten. We leggen dan echt de focus bij de vraag “waar willen we als gemeente Dalfsen naar toe?” .En dat gaan we zeker doen. We beginnen nog in 2018 met het ophalen van meningen en ideeën van inwoners en bedrijven over onze dienstverlening. Wat later zullen we ons samen met de lokale gemeenschappen buigen over de invulling van de omgevingsvisie en natuurlijk onze nieuwe missie en visie. Dat burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing daarin bij uitstek aan de orde zijn behoeft geen betoog. We zullen daar op creatieve en vernieuwende wijze invulling aan geven.

De kleurige kubus die u als gemeenteraad heeft gepresenteerd en het coalitiedocument van Gemeentebelangen en het CDA bieden uitdaging genoeg voor de komende raadsperiode. Wat we daar in de praktijk van waar kunnen maken zal uiteraard voor een belangrijk deel afhangen van onze financiële polsstok. Onze financiële positie is nog altijd goed en er is ruimte om te investeren. De inkomsten via de Algemene Uitkering blijven de komende tijd de grote onzekere factor. En zelfs als die mee zullen vallen, dan is het nog maar de vraag of dat voldoende zal zijn om de hogere uitgaven, waaronder wat ons betreft dus ook die voor de ambtelijke organisatie, op te vangen. Enige voorzichtigheid in ons financieel beleid (zoals we dat van oudsher gewend zijn) blijft daarom ook nu geboden.

Het gesprek over de financiële vertaling van de ambities en plannen uit de raadsagenda en het coalitiedocument zal nog gevoerd moeten worden. Dit zal in ieder geval plaatsvinden bij de bespreking van het bestuursprogramma dat wij op basis van de raadsagenda en het coalitiedocument op zullen stellen.

Bij het schrijven van deze perspectiefnota heeft de formele beëdiging van het nieuwe college nog niet plaatsgevonden; maar u kunt ervan op aan: het beoogde nieuwe college heeft er zin in.