STRUCTURELE FINANCIËLE MUTATIES

3.1 Voorziening groot onderhoud gebouwen            Nadeel € 55.000
Doel van de voorziening groot onderhoud gebouwen is om het uit te voeren meerjarenonderhoud te financieren en daarvoor de benodigde middelen gelijkmatig over de jaren in de begroting op te nemen. De huidige dotatie is € 110.000 per jaar. In het beheerplan 'Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019 - 2023' is de gemiddelde dotatie berekend op € 165.000 voor de jaren 2019 - 2023. Een verhoging van € 55.000 per jaar.
Onvermijdelijk

3.2 Inkoop zout                     Nadeel € 9.000
Afgelopen jaar is de inkoop van zout opnieuw Europees aanbesteed. Het resultaat van de aanbesteding is sterk tegengevallen. De gemiddelde inkoopprijs is met bijna 50% gestegen. Op basis van de gemiddelde hoeveelheid (over 6 jaar bezien) die per seizoen gestrooid wordt ontstaat een structureel nadeel van € 9.000.
Onvermijdelijk

3.3 Bedrijfskleding buitendienst               Nadeel € 5.000
Al gedurende langere tijd (ca 10 jaar) is er geen aanvulling gevraagd op het budget dat bestemd is voor de bedrijfskleding van de buitendienst. De kosten zijn ieder jaar met kleine stappen toegenomen en het verschil tussen begroot en werkelijk was in 2017 groter dan € 5.000.
Onvermijdelijk

3.4 Uitgave ICT programma’s B&O               Nadeel € 5.000
Voor goed beheer van de openbare ruimte zijn verschillende programma’s in gebruik. Mede hierdoor zijn de kosten van het gebruik van deze programma’s de afgelopen jaren gestegen.
Onvermijdelijk

3.5 Brandstofverbruik                       Nadeel € 22.000
Verduurzaming van het gebruik van bestaande gemeentelijke voertuigen is te bevorderen door de inkoop van diesel dat gewonnen wordt uit aardgas. Betere verbranding en daarmee een gunstiger verbruik en minder uitstoot van schadelijke gassen dragen bij aan de verduurzaming. Hoewel deze brandstof 5 ct per liter duurder is, wordt de toename aan kosten beperkt door het gunstiger verbruik en is de invloed van dit onderdeel beperkt op de exploitatie.
Meer invloed heeft de toename van meer werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren en de toename van materieel (Dalfsen Werkt). Daarnaast is de brandstofprijs in de periode 2016 – 2017 toegenomen. De combinatie van factoren heeft ertoe geleid dat in 2017 € 22.000 meer aan brandstof uitgegeven is dan in 2015.
Onvermijdelijk

3.6 Huurinkomsten van verhuurde stukjes grond          Nadeel € 6.000
Het project 'snippergroen' heeft een negatief effect op de huurinkomsten in de begroting. In navolging op het project 'snippergroen' (illegaal grondgebruik door derden) is besloten om de huidige huurders/gebruikers eveneens in de gelegenheid te stellen om het door hun gehuurde 'snippergroen' te kopen. Daar is veelvuldig positief op gereageerd. Hierdoor verminderd het aantal verhuurde m2. en dus ook de opbrengsten. E.e.a. heeft een positief resultaat voor het project 'snippergroen' v.w.b. éénmalige opbrengst. Daarover meer bij de 2e Bestuursrapportage aangezien nog niet alles is afgerekend en in eigendom overgedragen bij de notaris.
Onvermijdelijk

3.7 Brandweerkazerne Nieuwleusen               Nadeel € 39.000
Bij de invoering van het vernieuwde BBV met ingang van 2017 is een last van € 39.000 met betrekking tot de brandweerkazerne Nieuwleusen afgeraamd, destijds een voordeel. Tegenover deze last staat een baat van € 39.000 op het onderdeel huisvesting gemeentewerf Nieuwleusen. Deze is op dat moment (invoering van het vernieuwde BBV 2017) niet afgeraamd. Dit levert nu een nadeel op (zie ook jaarrekening 2017).
Onvermijdelijk

3.8 Inruil tractiemiddelen                  Budgetneutraal
Inruil tractiemiddelen staat benoemd onder programma 1 terwijl de tractie zelf onder programma 3 is opgenomen. Budget van inruil ad. € 26.000 structureel van programma 1 toe te voegen aan programma 3.
Onvermijdelijk

3.9 Splitsing huisvesting wijkteams               Budgetneutraal
Zie de toelichting bij 2.3 (programma 2). De herschikking is een budgetneutrale mutatie.

INCIDENTELE FINANCIËLE MUTATIES

3.10 Actualisatie groenstructuurplan (GSP)            Nadeel voor 2019 € 15.000
Voor het actualiseren van het groenstructuurplan ondersteuning inhuren. Start eind 2018, vaststelling GSP in 2019. Hierbij aandacht voor de relatie met de Omgevingswet.
Onvermijdelijk

3.11 Dekking van structurele uitgaven ten laste van reserves   Nadeel voor 2022 € 55.000
Vanuit een aantal reserves worden onttrekkingen gedaan voor structurele uitgaven. Dit is uit het oogpunt van goed financieel beleid niet gewenst. Bij de invulling financiële ruimte (begroting 2018) is er een start gemaakt met het oplossen van deze “structurele” onttrekkingen. Zij worden gefaseerd in de exploitatie opgenomen. Voor 2022 betekent dit een nadeel van € 55.000 voor programma 3.
Onvermijdelijk

3.12 Vechtdalverbinding (N340-N377)               Nadeel voor 2019 € 30.000
Voor de ontwikkelingen van de N340/377 hebben wij in 2019 externe expertise nodig bij diverse afstemmingsoverleggen met de provincie en overige partijen. De afstemming heeft betrekking op de overeenkomst, verkeersmanagement tijdens uitvoering en toekomstig beheer en onderhoud.
Onvermijdelijk

3.13 Vervanging beschoeiingen            Nadeel voor 2021 € 110.000
Een groot deel van de beschoeiing is aan vervanging toe.
In het Groenbeheerplan is gerekend met een laag vervangingsbedrag voor beschoeiingen.
De ervaring uit 2016 (grote vervanging beschoeiing) leert ons dat een gemiddelde vervangingsprijs veel hoger ligt. Hierdoor is in de afgelopen decennia, door het ontbreken van benodigd budget, een achterstand ontstaan in het vervangen van de beschoeiing. In 2016 is voor een deel al een inhaalslag gemaakt, voor 2021 en 2024/2025 staat weer een inhaalslag van vervangen van beschoeiing op de planning. In 2021 moet ca. 550 m1 van de beschoeiing vervangen worden, dit betreft een bedrag van € 110.000 excl. btw (exclusief indexering).
Onvermijdelijk

3.14 Actualisatie beheerplan spelen               Nadeel voor 2019 € 8.000
Voor het actualiseren van het beheerplan spelen (2014-2018) externe ondersteuning inhuren. Speerpunten zijn evaluatie uitgangspunten beleid en beheer en uitwerken gekozen scenario naar werkplan binnen bestedingsruimte. Start eind 2018, vaststelling in 2019. De actualisatie kan niet plaatsvinden zonder externe inhuur.
Onvermijdelijk

3.15 Bomen langs wegen buiten de kom/groot onderhoud Nadeel voor 2019 € 38.000

Nadeel voor 2020 € 35.000

Als gevolg van klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met stormschades en ziekten en plagen in bomen/beplanting.
De essen in het buitengebied zijn getroffen door essentaksterfte. Het gaat hier in totaal om ruim 400 essen die dusdanig zijn aangetast dat de veiligheid van de bomen langs de weg niet kan worden gegarandeerd. Een deel van de essen is reeds gekapt en een deel volgt in 2019/2020.
Voor het jaar 2019 en 2020 een investeringskrediet beschikbaar stellen van € 38.000 voor 2019 en van € 35.000 voor 2020 om de aangetaste essen (door essentaksterfte) die gevaar opleveren, te vervangen door boomsoorten die een extra bijdrage leveren aan de biodiversiteit.
Wens