Structurele budgetaanpassingen 2019 - 2022

ONVERMIJDELIJK

excl. investeringen, bedragen in euro's  - = nadeel

Omschrijving

BN

2019

2020

2021

2022

Programma 1.  Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

1.1

Alg.personeelskstn, meerkosten elektrische dienstauto's

ja

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

1.2

Alg.personeelskstn, overige baten personele kosten

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

1.3

Overige baten B&W

-37.000

-37.000

-37.000

-37.000

1.4

Salarislasten

-140.000

-140.000

-140.000

-140.000

1.5

Sharepoint

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

1.6

Zwangerschapsgelden/ziekte- en ongevallen wijz.taakveld

ja

-243.000

-243.000

-243.000

-243.000

1.6

Zwangerschapsgelden/ziekte- en ongevallen wijz.taakveld

ja

243.000

243.000

243.000

243.000

1.7

Basisregistratie Ondergrond

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

1.8

Analoge archiefbescheiden

-8.000

-8.000

-8.000

1.9

Uitbreiding overeenkomst van inbewaargeving archief

-7.000

-7.000

-7.000

1.10

Hondenbelasting

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

1.11

Precariobelasting

6.000

6.000

6.000

6.000

1.12

Onroerend zaak belasting

150.000

150.000

150.000

150.000

1.13

Akten

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

1.14

Automatiseringskosten iBurgerzaken

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

1.15

Exploitatielasten nieuw financieel pakket

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

1.16

Gebouwen algemeen

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

1.17

Treasury -  dividend

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

1.18

Gemeentelijke website

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

1.19

Abonnementen en automatisering, wijziging taakveld 6.4

ja

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

1.20

Inruil tractiemiddelen

ja

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

1.21

Doelgroepenvervoer aanbesteding II, uit stelpost loon/prijscomp.

ja

87.000

175.000

175.000

175.000

1.22

1% index prijscompensatie

-250.000

-252.000

-255.000

-258.000

Totaal programma 1.  Bestuur

-453.000

-382.000

-385.000

-388.000

Programma 2. Openbare orde en veiligheid

2.1

Gemeentelijke bijdrage aan Veiligheidsregio Ijsselland

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

2.2

Leges evenementen/bijzondere wetgeving

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

2.3

Splitsing huisvesting wijkteams 3.9

ja

-31.000

-31.000

-31.000

-31.000

Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid

-101.000

-101.000

-101.000

-101.000

Programma 3.  Beheer openbare ruimte

3.1

Voorziening groot onderhoud gebouwen

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

3.2

Inkoop zout

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

3.3

Bedrijfskleding buitendienst

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

3.4

Uitgave ICT programma's beheer en onderhoud

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

3.5

Brandstofverbruik

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

3.6

Huurinkomsten verhuurde stukjes grond

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

3.7

Brandweerkazerne Nieuwleusen

-39.000

-39.000

-39.000

-39.000

3.8

Inruil tractiemiddelen

ja

26.000

26.000

26.000

26.000

3.9

Splitsing huisvesting wijkteams 2.3

ja

31.000

31.000

31.000

31.000

Totaal programma 3. Beheer Openbare Ruimte

-84.000

-84.000

-84.000

-84.000

Programma 4. Economische zaken

Totaal programma 4. Economische zaken

0

0

0

0

Programma 5. Onderwijs en vrije tijd

5.1

Doelgroepenvervoer aanbesteding II

ja

-87.000

-175.000

-175.000

-175.000

5.2

Onderhoud hockeyvelden

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

5.3

Fontein Waterfront

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd

-100.000

-188.000

-188.000

-188.000

Programma 6. Inkomensondersteuning

6.1

PW inkomensvoorziening rijksbijdrage

ja

227.000

227.000

227.000

227.000

6.1

PW inkomensvoorziening verwachte uitgaven

ja

50.000

50.000

50.000

50.000

6.1

PW inkomensvoorziening vangnetuitkering

ja

-277.000

-277.000

-277.000

-277.000

6.2

Bijzondere bijstand

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

6.3

Schuldhulpverlening

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

6.4

Abonnementen en automatisering, wijziging taakveld 1.19

ja

50.000

50.000

50.000

50.000

Totaal programma 6. Inkomensondersteuning

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

Programma 7. Sociaal domein

7.1

Begeleiding SW

3.000

6.000

9.000

12.000

7.2

Loonkosten SW

-135.000

-155.000

-45.000

85.000

7.3

Loonwaarde SW

200.000

200.000

200.000

200.000

7.4

Invoering abonnementstarief eigen bijdrage

-155.000

-155.000

-155.000

-155.000

7.5

Doelgroepenvervoer aanbesteding II

ja

-14.000

-27.000

-27.000

-27.000

7.5

Doelgroepenvervoer aanbesteding II, stelpost vrije ruimte

ja

14.000

27.000

27.000

27.000

7.6

Uitvoeringskosten Regionaal Serviceteam Jeugd Ijsselland

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

7.7

Maatwerkdienstverlening 18- PGB

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

7.8

Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg

-930.000

-930.000

-930.000

-930.000

7.9

Maatwerkvoorziening rolstoelen

-32.000

-32.000

-32.000

-32.000

7.10

GGD

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

7.11

JGZ consultatiebureaus

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

7.12

Samenkracht en Burgerparticipatie

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

7.13

Stelpost vrij besteedbare ruimte sociaal domein

76.000

87.000

141.000

84.000

7.13

Financiële taakstelling sociaal domein

1.210.000

1.216.000

1.049.000

973.000

Totaal programma 7. Sociaal domein

0

0

0

0

Programma 8. Duurzaamheid en milieu

8.1

Begraafplaats Nieuwleusen

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

8.2

Alg.personeelskstn, meerkosten uit budget duurzaamheid

ja

10.000

10.000

10.000

10.000

Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Programma 9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Programma 9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

0

0

0

0

Totaal structurele budgetaanpassingen 2019-2022, onvermijdelijk

-803.000

-820.000

-823.000

-826.000

Incidentele budgetaanpassingen 2019 - 2022

ONVERMIJDELIJK

excl. investeringen, bedragen in euro's  - = nadeel

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Programma 1.  Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

1.23

Doelmatigheidsonderzoek

-10.000

-10.000

1.24

Actualisatie Missie en Visie

-50.000

1.25

Verkiezingen

25.000

1.26

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

-15.000

1.27

Dekking onttrekkingen reserves die eindig zijn

-50.000

1.28

Mutatiesignalering

-15.000

-15.000

Totaal programma 1.  Bestuur

-75.000

25.000

-25.000

-65.000

Programma 2. Openbare orde en veiligheid

Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid

0

0

0

0

Programma 3.  Beheer openbare ruimte

3.10

Actualisatie groenstructuurplan

-15.000

3.11

Dekking van structurele uitgaven ten laste van reserves

-55.000

3.12

Vechtdalverbinding (N340-N377)

-30.000

3.13

Vervanging beschoeiingen

-110.000

3.14

Actualisatie beheerplan spelen

-8.000

Totaal programma 3. Beheer Openbare Ruimte

-53.000

0

-110.000

-55.000

Programma 4. Economische zaken

Totaal programma 4. Economische zaken

0

0

0

0

Programma 5. Onderwijs en vrije tijd

Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd

0

0

0

0

Programma 6. Inkomensondersteuning

Totaal programma 6. Inkomensondersteuning

0

0

0

0

Programma 7. Sociaal domein

Totaal programma 7. Sociaal domein

0

0

0

0

Programma 8. Duurzaamheid en milieu

8.3

Maatregelen uitvoering GRP

ja

225.000

8.3

Maatregelen uitvoering GRP, voorziening riolering

ja

-225.000

8.4

Energieneutraal Renoveren, subsidie

ja

50.000

8.4

Energieneutraal Renoveren

ja

-50.000

Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu

0

0

0

0

Programma 9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

9.1

Gebiedsontwikkeling

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

9.2

Dekking van structurele uitgaven t.l.v. reserves

-55.000

9.3

Implementatie Omgevingswet

-144.000

-237.000

-171.000

-50.000

Programma 9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

-177.000

-270.000

-204.000

-138.000

Totaal incidentele budgetaanpassingen 2019-2022, onvermijdelijk

-305.000

-245.000

-339.000

-258.000

Structurele budgetaanpassingen 2019 - 2022

WENS

excl. investeringen, bedragen in euro's  - = nadeel

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Programma 1.  Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Totaal programma 1.  Bestuur

0

0

0

0

Programma 2. Openbare orde en veiligheid

Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid

0

0

0

0

Programma 3.  Beheer openbare ruimte

Totaal programma 3. Beheer Openbare Ruimte

0

0

0

0

Programma 4. Economische zaken

4.1

Regio Zwolle

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Totaal programma 4. Economische zaken

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Programma 5. Onderwijs en vrije tijd

Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd

0

0

0

0

Programma 6. Inkomensondersteuning

Totaal programma 6. Inkomensondersteuning

0

0

0

0

Programma 7. Sociaal domein

Totaal programma 7. Sociaal domein

0

0

0

0

Programma 8. Duurzaamheid en milieu

Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu

0

0

0

0

Programma 9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Programma 9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

0

0

0

0

Totaal structurele budgetaanp 2019-2022 Wens

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Incidentele budgetaanpassingen 2019 - 2022

WENS

excl. investeringen, bedragen in euro's  - = nadeel

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Programma 1.  Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

1.29

Versterken van de communicatiekracht

-25.000

1.30

Tijdig inspelen op nieuw ontwikkelingen in communicatie

-5.000

1.31

Promotiebeleid

-25.000

Totaal programma 1.  Bestuur

-55.000

0

0

0

Programma 2. Openbare orde en veiligheid

Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid

0

0

0

0

Programma 3.  Beheer openbare ruimte

3.15

Bomen langs wegen buiten de kom/groot onderhoud

-38.000

-35.000

Totaal programma 3. Beheer Openbare Ruimte

-38.000

-35.000

0

0

Programma 4. Economische zaken

Totaal programma 4. Economische zaken

0

0

0

0

Programma 5. Onderwijs en vrije tijd

5.4

Routestructuren

-75.000

Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd

-75.000

0

0

0

Programma 6. Inkomensondersteuning

Totaal programma 6. Inkomensondersteuning

0

0

0

0

Programma 7. Sociaal domein

Totaal programma 7. Sociaal domein

0

0

0

0

Programma 8. Duurzaamheid en milieu

Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu

0

0

0

0

Programma 9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Programma 9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

0

0

0

0

Totaal incidentele budgetaanp. 2019-2022 wens

-168.000

-35.000

0

0