STRUCTURELE FINANCIËLE MUTATIES

6.1 PW Inkomensvoorziening                        Budgetneutraal
Het toegekende voorlopige bedrag van de rijksbijdrage voor 2018 is hoger dan in de begroting is opgenomen. Conform de landelijke trend is de verwachting dat het aantal uitkeringsgerechtigden ook in Dalfsen zal afnemen. Deze trend lijkt zich eind 2017 in Dalfsen te hebben ingezet. Naar verwachting zal in 2018 sprake zijn van een tekort voor de uitvoering van de Participatiewet. De uitvoeringskosten zullen hoger zijn dan de rijksbijdrage. Indien dit zich voordoet zal waar mogelijk een beroep op de vangnetuitkering worden gedaan.

Voorgesteld wordt de onderstaande mutaties budgetneutraal te verwerken, waarbij (-) is een nadeel.

Opgemerkt moet worden dat rijksbijdrage een voorlopige toekenning betreffen. De definitieve rijksbijdrage wordt in september 2018 vastgesteld.
Bovenstaande heeft invloed op de jaren na 2018, vandaar dat wij deze wijziging structureel doorvoeren.
Onvermijdelijk

6.2 Bijzondere bijstand                        Nadeel € 100.000
De uitgaven aan bijzondere bijstand worden voor 2018 geraamd op € 521.000. In de begroting is uitgegaan van € 421.000 (afgerond). Dit betekent dat aan extra uitgaven een bedrag van € 100.000 moet worden opgenomen. De toename is grotendeels toe te wijzen aan de extra uitgaven voor beschermingsbewind (€ 142.000 in 2017) en woninginrichting voor de vergunninghouders (€ 80.000 in 2017). Deze laatste uitgavenpost zou mogelijk in de komende jaren kunnen dalen als de taakstelling voor de huisvesting van aantal vergunninghouders ook lager wordt.
Onvermijdelijk

6.3 Schuldhulpverlening                        Nadeel € 10.000
Vanaf 2019 is een extra budget nodig van € 10.000 op de post schuldhulpverlening in verband met schuldhulpverlening aan kleine ondernemers en zzp 'ers.
Onvermijdelijk

6.4 Abonnementen en automatiseringsbudgetten               Budgetneutraal
Kosten worden verantwoord in programma 1 terwijl budget geraamd staat bij inkomensregelingen € 50.000. Voorgesteld wordt om het budget in programma 6 af te ramen en bij te ramen in programma 1, per saldo budgetneutraal.
Onvermijdelijk