STRUCTURELE FINANCIËLE MUTATIES

7.1 Begeleiding SW                      Voordeel 2019 € 3.000
Voordeel 2020 € 6.000
Voordeel 2021 € 9.000
Voordeel 2022 € 12.000
Sinds de decentralisatie in 2015 is er geen nieuwe instroom in de SW. Het aantal SW-ers neemt de komende jaren af als gevolg van uitstroom door pensionering. De begeleidingskosten zullen daarom eveneens afnemen.

7.2 Loonkosten SW         Nadeel 2019 € 135.000
Nadeel 2020 € 155.000
Nadeel 2021 €  45.000
Voordeel 2022 € 85.000
Het aantal SW-ers neemt de komende jaren af als gevolg van uitstroom door pensionering. De salariskosten zullen evenredig afnemen. Bij de loonkosten SW is het effect de eerste jaren negatief omdat er rekening wordt gehouden met een loonsverhoging, daarna wordt het effect positief. Daarom wordt voorgesteld de hierboven staande mutaties door te voeren in de perspectiefnota.

7.3 Loonwaarde SW            Voordeel € 200.000
Voor de loonwaarde van de SW medewerkers in de buitendienst, wordt vanuit het programma beheer openbare ruimte een bijdrage geleverd. Deze bijdrage is reeds geraamd, het voordeel op programma 7, sociaal domein nog niet. Bij deze wordt dat hersteld.
Onvermijdelijk

7.4 Invoering abonnementstarief eigen bijdrage             Nadeel € 155.000
Door de invoering van het abonnementstarief op de eigen bijdrage per 1 januari 2019 voorzien wij een afname aan inkomsten van € 155.000 op basis van het huidige gebruik.
Zowel voor de invoering van een abonnementstarief voor de eigen bijdrage als de aanpassing van de loonschalen bij de Hulp bij het Huishouden (zie geschetste ontwikkelingen perspectiefnota) vindt een prijscompensatie plaats om de hogere groei van de kosten in het sociaal domein op te vangen. Wij verwachten prijscompensatie bij de mei-circulaire.
Onvermijdelijk

7.5 Doelgroepenvervoer aanbesteding ll               Budgetneutraal
Voor de toelichting verwijzen wij u naar programma 5.
Onvermijdelijk

7.6 Uitvoeringskosten Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland      Nadeel € 26.000
De uitvoeringskosten van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland - voorheen BVO - vallen hoger uit dan begroot. De kosten stijgen doordat de regionale uitvoeringskosten de eerste jaren te laag zijn ingeschat (zie ook eerste bestuursrapportage 2018). Vanaf 2019 is structureel een extra budget nodig van € 26.000.
Onvermijdelijk

7.7 Maatwerkdienstverlening 18- PGB         Nadeel tussen de € 50.000 – € 80.000
De toename van het gebruik van Pgb's is in lijn met de algemene stijging van het gebruik van jeugdhulp. Van het totaal van € 5 miljoen voor Jeugd zouden we € 650.000 voor Pgb´s moeten reserveren als de uitgaven dezelfde blijven als in 2017. Als de stijging zich doorzet zoals hij dat afgelopen jaren gedaan heeft, zullen we maximaal € 710.000 moeten reserveren om de kosten te kunnen dekken.
Onvermijdelijk

7.8 Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg   Nadeel tussen de € 700.000 - € 1.300.000
De toename van het gebruik van jeugdhulp is met name zichtbaar bij de zorg in natura (o.a. GGZ en de LVB) die we inkopen via de regio. Van het totaal van € 5 miljoen voor Jeugd zouden we € 4.350.000 voor Zorg  in natura (ZIN) moeten reserveren als de uitgaven dezelfde blijven als in 2017. Als de stijging zich doorzet zoals hij dat afgelopen jaren gedaan heeft, zullen we maximaal € 4.828.000 moeten reserveren om de kosten te kunnen dekken.
Onvermijdelijk

7.9 Maatwerkvoorziening rolstoelen                                                               Nadeel € 32.000
De maatwerkvoorziening rolstoelen is een open einde regeling. Dit betekent dat vooraf nooit duidelijk is hoeveel precies uitgegeven gaat worden. Op basis van de gemiddelde uitgaven over 2015, 2016 en 2017 is het noodzakelijk om het budget structureel op te hogen.
Onvermijdelijk

7.10 GGD                           Nadeel € 36.000
De gemeentelijke bijdrage aan de  GGD  voor Openbare Gezondheid, en Plus-pakket stijgt in 2019 naar € 910.147. Dit wordt veroorzaakt door toename van het aantal inwoners (bijdrage per inwoner) en door de intensivering van beleid en uitvoering op de terreinen Infectieziekte bestrijding, hygiënische probleem huishoudens en voorbereiding en ondersteuning invoering Omgevingswet.
Onvermijdelijk

7.11 JGZ consultatiebureaus                     Nadeel € 75.000
De raad heeft uitgesproken de consultatiebureaus in Nieuwleusen en Lemelerveld te willen behouden. In de periode 2015-2018 zijn hier incidentele middelen voor beschikbaar gesteld. De raad heeft bij motie uitgesproken de consultatiebureaus ook in de toekomst te willen behouden. Separaat van deze perspectiefnota  wordt in 2018 een voorstel hiertoe aan de raad voorgelegd.
De lasten bedragen structureel € 75.000 voor consultatiebureaus in Nieuwleusen en Lemelerveld. In de gemeentelijke bijdrage aan de GGD zijn alleen middelen opgenomen ten behoeve van de uitvoering en huisvesting van één consultatiebureau op één locatie (Dalfsen).
Onvermijdelijk

7.12 Samenkracht en Burgerparticipatie                                                          Nadeel € 30.000
De subsidie van SAAM welzijn is geïndexeerd (v.w.b. het deel van de loonkosten) met € 20.000. Door verandering in de systematiek van de mantelzorgwaardering, wordt het budget overschreden met € 10.000.
Onvermijdelijk

7.13 Financiële taakstelling sociaal domein            Voordeel 2019 € 1.210.000
Voordeel 2020 € 1.216.000
Voordeel 2021 € 1.049.000
Voordeel 2022 €   973.000
Programma 7 wordt budgetneutraal begroot gezien het uitgangspunt dat we het doen voor de middelen die we ervoor krijgen. Daarom nemen wij hier nu een stelpost op. Een analyse van de uitgaven in relatie tot de beschikbare middelen en effecten vanuit de rijkscirculaires zijn wij aan het opstellen. Op basis daarvan zullen wij bij het vaststellen van de begroting met een voorstel komen hoe deze stelpost op te lossen.