De aangeleverde mutaties in investeringen voor het jaar 2018 zijn in onderstaand overzicht weergegeven en worden daarna per onderdeel toegelicht.

Omschrijving

Was

Wordt

Toelichting

Programma 1

Voorber.krediet financieel softwarepakket

-

25.000

Vervanging financieel pakket

Programma 7

Suite 4 Sociale Regie

-

55.000

Dekking afschrijving binnen budgetten Programma 7

Programma 8

Overgang RUD, VTH applicatie

27.500

-

Doorschuiven naar 2019

Programma 9

Kleinsch.woningb. Oosterbouwlanden

-

100.000

budgetneutraal Grex

Centrumplan Dalfsen

-

35.000

budgetneutraal Grex

Ruimte voor de Vecht

-

Subsidie provincie € 65.000

* Aanmeervoorz.Promenade Waterfront

40.000

Investering € 80.000

* Informatievoorziening Vechterweerd

25.000

Investering € 50.000

Het effect van bovenstaande investeringen op de afschrijvingen wordt in onderstaande tabel weergegeven.

(bedragen in euro's; - = nadeel)

2019

2020

2021

2022

Kapitaallasten

Gevolgen mutaties jaarschijf 2018

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Mutatie meerjarenperspectief 2019-2022

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Voorbereidingskrediet vervanging financieel softwarepakket
Ons huidige financiële softwarepakket is al vanaf 1997 in gebruik. Op dit moment loopt er een contract bij de leverancier tot en met augustus 2020. Dit voorbereidingskrediet van € 25.000 is opgenomen in het Investeringsplan 2018-2021 voor de jaarschijf 2019. Voorgesteld wordt om deze één jaar te vervroegen.

Suite4 Sociale Regie
Ter ondersteuning bij de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning is het wenselijk dat er vanuit één systeem gewerkt kan worden. Wij zijn voornemens hiervoor de Suite4 sociale regie aan te schaffen. De regie-functie houdt in dat er vanuit de verschillende disciplines, maar waar nodig ook door externe partijen, bijvoorbeeld zorgaanbieders, vanuit één systeem kan worden gewerkt en iedereen waar nodig over dezelfde informatie kan beschikken. Dit helpt bij het voeren van regie in zaken, maar bevordert ook de integrale aanpak op gezinsniveau.
De kosten voor de aanschaf en implementatie van de Suite 4 sociale regie bedragen € 55.000. Voor de afschrijvingslasten kan dekking gevonden worden in het budget wat nu besteed wordt aan Topicus, het programma dat komt te vervallen. De dubbele abonnementskosten in 2018 (Topicus en Suite4 sociale regie) en opleidingskosten (gezamenlijk € 25.000) worden meegenomen in de eerste bestuursrapportage.

Overgang RUD
De RUD (per 2018 Omgevingsdienst) IJsselland maakt gebruik van een nieuwe VTH-applicatie voor milieutaken. Deze applicatie kan ook voor gemeentelijke taken (bouwen, APV) worden gebruikt, ter vervanging van het huidige systeem SquitXO. Wij hebben hier echter nog geen keuze in gemaakt, dit zal naar verwachting in het 2e kwartaal 2018 gebeuren. Duidelijk is wel dat het systeem in 2018 niet ingevoerd zal worden. Het gereserveerde bedrag van € 27.500 voor mogelijke benodigde koppelingen naar interne informatiesystemen kan daarom doorgeschoven worden naar 2019.

Kleinschalige woningbouw in Oosterbouwlanden (Nieuwleusen)
Wij hebben besloten kleinschalige woningbouw te realiseren in Oosterbouwlanden aan de Burg. Backxlaan in Nieuwleusen (noordzijde paramedisch centrum).Uw gemeenteraad is hiervan op de hoogte gebracht. In totaal gaat het om de bouw van (16 + 5)  21 woningen. De betreffende grond en de ontwikkeling wordt overgenomen door de grex.
Voor deze ontwikkeling is een voorbereidingskrediet nodig van € 100.000.

Centrumplan Dalfsen
Voor de uitvoering van de vastgestelde structuurvisie Dorp aan de Vecht (centrumvisie Dalfsen) is het noodzakelijk dat uitgevoerde (verkeers-)onderzoeken worden geanalyseerd en dat hier conclusies uit worden getrokken. Daarop volgend worden stedenbouwkundige visies uitgewerkt en bestemmingsplannen- en inrichtingsplannen opgesteld. Ook wordt een grondexploitatie opgesteld voor grote delen van het centrum. Omdat nog niet duidelijk is hoeveel m2 voor de grondexploitatie zal zijn en wat buiten de grondexploitatie zal vallen nemen wij dit krediet nu op met als dekking de grondexploitatie. Op het moment dat duidelijk is hoe groot het deel zal zijn dat bij het project Centrumplan Dalfsen hoort (dus niet onder de grex) zal dat deel meegenomen (overgezet) worden naar het totaal project Centrumplan Dalfsen. Voorbereidingsgelden in 2018 bedragen € 35.000, in 2019 € 160.000. Het voorbereidingskrediet voor 2019 vindt u in het Investeringsplan 2019-2022.

Gebiedsontwikkeling   Ruimte voor de Vecht
Het college heeft in 2015 besloten om zaken uit te voeren in het kader van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht (Tien Torenplan).
Vanuit de provincie hebben wij € 65.000 subsidie beschikt gekregen voor de uitvoering van het Tien Torenplan, wat betreft de onderdelen: aanmeervoorzieningen promenade Waterfront (€ 80.000, subsidie € 40.000) en informatievoorziening en procesbegeleiding Vechterweerd (€ 50.000, subsidie € 25.000). Voor de uitvoering hiervan is in totaal ca. € 130.000 investering nodig. Verminderd door genoemde subsidie betekent dit een eigen bijdrage van € 65.000.