STRUCTURELE FINANCIËLE MUTATIES

2.1 Gemeentelijke bijdrage aan Veiligheidsregio IJsselland         Nadeel € 56.000
Op basis van de conceptbegroting 2019 van Veiligheidsregio IJsselland wordt de bijdrage van de gemeente Dalfsen door een indexering € 56.000 hoger (van € 1.729.907 naar € 1.786.263).

2.2 Leges evenementen/bijzondere wetgeving            Nadeel € 14.000
Eerder is besloten om de financiële drempel voor het organiseren van een evenement laag te houden, dit om het voor iedereen mogelijk te maken een evenement te organiseren en om activiteiten in de gemeente te stimuleren. Jaarlijks worden er ongeveer 75 kleine en grotere evenementen georganiseerd. Omdat de opbrengsten van leges beperkt zijn, deze al jaren lager uitvallen dan begroot en de eenheid Publieksdienstverlening nog regelmatig het signaal krijgt dat de kosten voor de organisatie een drempel vormen, stellen wij voor om de leges voor evenementenvergunningen te schrappen (nadeel € 3.500).

Per 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) van kracht. Dit Besluit geeft brandveiligheidsvoorschriften voor mensen toegankelijke plaatsen waar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) wordt geplaatst zoals een tent, tribune en podium. Het besluit kent uitsluitend een gebruiksmeldingsplicht, en geen gebruiksvergunningsplicht. Daarom mogen er vanaf 1 januari 2018 geen leges meer in rekening gebracht worden voor de gebruiksvergunningen van bouwsels (nadeel € 2.500).

Op basis van de rekeningcijfers van afgelopen jaren is gebleken dat de leges van de evenementen en bijzondere wetgeving lager is dan in de begroting is opgenomen. Voorgesteld wordt om deze met elkaar in overeenstemming te brengen en de leges met € 8.000 af te ramen (nadeel € 8.000).

2.3 Splitsing huisvesting wijkteams en brandweerkazernes                           Budgetneutraal
Vanwege BTW aspecten en praktische redenen is het noodzakelijk om de uitgaven van de brandweerkazernes en de huisvesting van de wijkteams van Openbare Ruimte te splitsen. Daartoe zijn de begrotingen en budgetten van de drie locaties in Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen beoordeeld en opnieuw ingedeeld (Brandweer in programma 2 en huisvesting wijkteams in programma 3).
Deze herschikking levert voor dit programma een nadeel op van € 31.000 en een voordeel voor programma 3. Per saldo is het een budgetneutrale mutatie.
Onvermijdelijk.