De financiële gevolgen van het investeringsplan 2019-2022 worden hier in beeld gebracht. Voor de specificatie en toelichtingen verwijzen wij u naar het afzonderlijke document: Investeringsplan 2019-2022.

De financiële gevolgen van het investeringsplan 2018-2021 zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2018-2021. In onderstaande tabel worden alleen de gevolgen van de doorgevoerde mutaties voor de jaren 2019-2021 en het nieuwe investeringsbedrag voor 2022 weergegeven.

Actualisatie 2019-2021 en jaarschijf 2022

Investeringen

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Programma 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Tablets raad

25.000

Vervanging financieel pakket

200.000

Vervanging financieel pakket

-200.000

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Ford bus met kraan

72.500

GVVP

160.000

Opzetstooiers

100.000

Sneeuwploegen

44.000

Vrachtauto

264.000

Programma 8 Duurzaamheid en milieu

Rioolspuit wijkteam Dalfsen

42.000

Rioolspuit wijkt.Nieuwl. Verhoging kosten

7.000

Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Centrumplan Dalfsen (budgetneutraal/grex)

160.000

Totaal gevolgen mutaties investeringsplan

367.000

-200.000

0

707.500

De mutaties in de investeringen hebben ook gevolgen voor de afschrijvingslasten. De wijziging is opgenomen in het meerjarenperspectief onder het kopje Investeringsplan 2019-2022.
De investeringen voor het jaar 2022 geven pas in 2023 afschrijvingslasten.

Actualisatie 2019-2021 en jaarschijf 2022

Afschrijvingen

(bedragen in euro's; - = nadeel)

2019

2020

2021

2022

Programma 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Vervanging financieel pakket

-40.000

-40.000

-40.000

Vervanging financieel pakket

40.000

40.000

Programma 8 Duurzaamheid en milieu

Rioolspuit wijkt.Nieuwl. Verhoging kosten

-1.000

-1.000

-1.000

Totaal gevolgen mutaties investeringsplan

0

-41.000

-1.000

-1.000